פרסום אתרים באינטרנט

תקנון

אני מצהיר כי הנני מסכים לכל התנאים המפורטים בתקנון זה והשימוש באתר זה מהווה הסכמה שלי בפועל כי מרגע כניסתי למערכת הניהול של אתר זה ע"י הזנת שם משתמש והסיסמא שניתנו לי על ידי צוות האתר לופט רייטינג הזנת כל הנתונים אשר מצוינים עבורי במערכת הניהול, כל התכנים אשר אעלה לרבות טקסטים, תמונות ו/או כל מידע אחר הינם בבעלותי הבלעדית וכי איני עובר על חוק זכויות היוצרים 1911 ו/או לפי פקודת זכות יוצרים 1924 ו/או לפי כל חוק שהוא, אשר פוגע בזכויות יוצרים ו/או בזכויות קנייניות אחרות כלשהן.

הנני יודע ומאשר כי אתר האינטרנט לופט רייטינג הינו אתר שומר חוק ולכן הנני מתחייב ומצהיר כי בכניסתי למערכת אעלה לאתר אך ורק תכנים אשר הזכויות בהם שייכים לי ו/או לגוף אחר שבשליטתי ו/או תכנים אשר לא קיימות בהם, ולו למראית עין, זכויות קנייניות כלשהן לצד ג' .

כמו כן הנני מתחייב כי לא אעלה לאתר לופט רייטינג טקסטים ו/או תמונות ו/או סרטונים ו/או קישורים וכדומה שיש בהם במפורש ו/או כמסר סמוי אחד או יותר מהמפורט להלן :

  • כל תוכן טורדני.
  • כל תוכן העלול לפגוע ברגשות.
  • כל תוכן הקשור לסקס, מין ו/או הימורים.
  • תוכן הכולל וירוסים או תוכנות רוגלה לרבות קישורים סמויים או גלויים.
  • כל תוכן המהווה בסיס לתביעה אזרחית ו/או תלונה פלילית ו/או קובלנה פלילית.
  • כל תוכן היכול לפגוע במוניטין או בשמו הטוב של אתר לופט רייטינג בכל צד אחר (צד ג).
  • כל מודעה, פרסום חינמי, קישורים הדדיים אלא אם ניתנה הסכמה בכתב ממערכת האתר.
  • כל תוכן המנוגד לחוק איסור לשון הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.
  • כל תוכן המהווה הפרה אחרת של חוקי מדינת ישראל, לרבות כל תוכן בלתי חוקי, המעודד, תומך או מסייע, או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבריה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל.
  • בכל מקרה אחר של התלבטות לגבי מידע, תכנים, תמונות הנני מתחייב לפנות לצוות אתר לופט רייטינג ולקבל חוות דעת, באם הנני יכול להעלות תוכן מסוים. 

הנני מצהיר בזאת שידוע לך כי פורטל לופט רייטינג, אינו יכול לעקוב אחרי כל העלאות התוכן לאתר באופן רציף לפיכך האחריות על תכנים אלו מוטלת עלי בלבד, בהיותי מי שהציב אותם באתר.

הנני יודע ומאשר כי באפשרות אתר לופט רייטינג,  לערוך מחדש או לחילופין למחוק את התכנים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל זמן נתון. הרי שבכל מקרה של טענה שתופנה כנגד אתר האינטרנט לופט רייטינג  ו/או כנגדי בהקשר לפגיעה לכאורה בזכות יוצרים של התוכן שבחרתי להעלות על דעתי לאתר, יהיה צוות אתר לופט רייטינג רשאי לדרוש ממני להסירו מהאתר ו/או להסירו בעצמו. 

הנני מאשר כי לא תהינה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי צוות אתר לופט רייטינג בכל הקשור להסרת ו/או עריכת תוכן כאמור, וכי בכל מקרה לא יהיה בהחלטת צוות לופט רייטיג בהקשר להסרת התוכן, איזושהי קבלת אחריות מכל סוג שהוא על התוכן הנ"ל ותוצאות הצגתו.

הנני מאשר כי כל התוכן שאעלה לאתר אשר נותן מידע לגולשים באתר באחריותי הבלעדית וכי אתר לופט רייטינג לא אחראים לתוכן כלפי הגולשים ולכל כל טענה של גולש כלשהו כלפי אמיתות התוכן  או לחילופין תלונות גולשים באחריותי בלבד. וכי אתר לופט רייטינג, לא אחראים לנזקים ישרים או עקיפים שיגרמו לכל גולש מהתוכן המפורסם על ידי.

ולסיום למען הסר כל ספק בכניסתי למערכת על ידי הזנת שם המשתמש והסיסמא אני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי אתר לופט רייטינג/או מי מטעמם (כולם יחדיו להלן:"הספק") כדלקמן:

אני מאשר לאתר זה או מי מטעמה לעשות שימוש בתמונות, תכנים, מלל ואו כל חומר אחר (להלן:"המידע") שהעליתי או אעלה לאתר לופט רייטינג לשם הקמת עמוד אינטרנט פרסומי עבורי או למי מטעמי (להלן:"הפרסום").

יש בידי את כל הזכויות הקנייניות לרבות זכות יוצרים במידע ו/או קיבלתי מבעלי הזכויות הקנייניות במידע את כל האישורים הנדרשים וההרשאות הדרושים על פי דין בכדי לאפשר לי ו/או לצוות אתר לופט רייטינג לעשות שימוש במידע במסגרת הפרסום באתר לופט רייטינג.

אינני מפר זכות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת במידע וכן אין במידע כדי לפגום ו/או לגרום לעוולה כלשהי לרבות הוצאת לשון הרע.

אני נושא ואשא במלוא האחריות מפורשת, בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה שתתקבל בגין שימוש במידע והתכנים שהעלתי וכי אתר זה ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בשום מקרה ובשום תנאי לכל נזק ו/או הפסד שיגרם למאן דהוא בגין שימושם במידע.

אני מתחייב לשפות ו/או לפצות את אתר זה ו/או מי מטעמו על כל נזק שיגרם להם, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין, עקב כל תביעה ו/או דרישה משפטית שתוגש נגדם בגין השימוש במידע שהעליתי לאתר.

התחייבותי לשיפוי ו/או פיצוי בגין הנזקים וכיסוי הוצאות כאמור לעיל יחולו בין אם אהיה צד רשמי לדיון משפטי, טענה או תובענה, ובין אם לאו.

סמכות השיפוט בגין הפרת איזו מהצהרותיי והתחייבויותיי לעיל תהיה לבתי המשפט באזור תל אביב בלבד או לבית המשפט בו ינקטו הליכים משפטיים נגד הספק של אתר זה  ו/או מי מטעמו בגין שימוש במידע שהעליתי לאתר.

בהזנתי את שם המשתמש והסיסמא ובכניסתי למערכת הניהול הנני מאשר ומסכים לכל הרשום לעיל ולוקח את מלוא האחריות לגבי כל התכנים, התמונות והמידע שאעדכן ואוסיף בדף המידע שסופק לי על ידי אתר זה.

 

האתר פונה לנשים וגברים כאחד, תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 

 

שאלות:

loftrating@gmail.com

 

0544696973


לקבלת מידע צרו קשר או צלצלו 0544696973

דניס
סנדלר
לופט-דירוג
לופטים למסיבות
תל אביב
, גוש דן
ישראל
+972 54 4696973